Bestuur

Het SLOA-bestuur wordt statuair gevormd uit een afvaardiging van elke patrticipant. In de regel wordt dit basisbestuur uitgebreid met deskundigen uit diverse sociale werkgebieden. Er wordt voorts gestreefd naar een landelijke dekking van bestuursleden uit zowel grote- en kleine lutherse gemeenschappen. Het bestuur wordt ondersteund door een boekhouder en een beheerder van het adressensysteem. Ereleden- die in de regel al een aantal dienstjaren als bestuurslid achter de rug hebben-  worden voor zo mogelijk geacht deel te nemen aan de reguliere vergaderingen en eventueel ad hoc op te treden als adviseur. Hiermede wordt voorkomen dat kennis weglekt.


De bestuursleden kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur. Een Coördinator Vakantie-weken, idealiter eveneens lid van het bestuur,  heeft de leding over de praktische uitvoering van de vakantieweken. Onder zijn verantwoordelijkheid functioneert een vakantiestaf die tijdens de gezinsvakanties de uitvoerende taak op zich neemt. Dit zijn vrijwilligers  die op een passende wijze een vrijwilligersvergoeding krijgen binnen de wettelijke normen daar-voor.


In bijzondere geval-len is maatwerk vaak wel mogelijk.